Polskie Stowarzyszenie

Zoopsychologów

 

Statut Polskiego Stowarzyszenie Zoopsychologów

KRS 0000273705

 

I. Nazwa i teren działania Stowarzyszenia

§1
Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Zoopsychologów.

§2
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej a siedzibą jego władz jest miejscowość Międzyborów, gm. Jaktorów, powiat grodziski.

§3
Stowarzyszenie jest zarejestrowane i posiada osobowość prawną. Stowarzyszenie używa własnej pieczęci o wzorze ustalonym przez Zarząd Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami. Stowarzyszenie, działa w oparciu o ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. l C4) z późniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 14, poz. 86 z 1990 r.).

§4 skreślony

§5
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji zawodowych o podobnym profilu działania.

§6
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników. Jest Stowarzyszeniem dobrowolnym i niezależnym zoopsychologów.

II. Cele i sposoby działania

§7
Celem Stowarzyszenia jest tworzenie profesjonalnego rynku usług zoopsychologicznych i sprawnego jego funkcjonowania, a także troska o przestrzeganie przez jego członków etyki zawodowej, a w szczególności:
a) podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez organizowanie szkoleń, kursów kwalifikacyjnych, egzaminów oraz innych form kształcenia
b) działalność na rzecz wysokiego poziomu etycznego i zawodowego zoopsychologów, członków Stowarzyszenia
c) współpraca z organami administracji ogólnej, organami samorządowymi, organizacjami i instytucjami gospodarczymi oraz społecznymi w organizowaniu i doskonaleniu działalności zoopsychologów
d) krzewienie poczucia godności i solidarności zawodowej oraz popularyzacji pozycji i znaczenia zoopsychologa w gospodarce kraju
e) reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia w kontaktach z organami administracji ogólnej i samorządowej, jednostkami gospodarczymi, innymi osobami prawnymi i fizycznymi itp.

f) rekomendacja członków Stowarzyszenia do prac w organach, których Stowarzyszenie jest członkiem
g) inicjowanie uregulowań prawnych normujących działalność zoopsychologów i występowanie o interpretację przepisów w tym zakresie

h) promowanie zoopsychologów, członków Stowarzyszenia.

§8
Cele Stowarzyszenia realizowane są w szczególności przez:
a) organizowanie zebrań, odczytów, konferencji
b) organizowanie i prowadzenie kursów szkoleniowych i specjalistycznych
c) wydawanie periodyków, skryptów i materiałów pomocniczych dla celów szkoleniowych i rozwojowych
d) nawiązywanie i utrzymywanie łączności z pokrewnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi
e) przekazywanie organom administracji wniosków i postulatów
f) wydawanie znaczka stowarzyszeniowego
g) propagowanie zasad etyki zawodowej i egzekwowanie ich przestrzegania
h) udzielania pomocy członkom w przypadkach wystąpienia takiej potrzeby

i)  rekomendowanie zoopsychologów, członków Stowarzyszenia w przypadku zwrócenia się do Stowarzyszenia o taką rekomendację organów wymiaru sprawiedliwości, organów administracji ogólnej i samorządowej, jednostek gospodarczych oraz innych osób prawnych i fizycznych

III. Członkowie ich prawa i obowiązki

§9

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

3. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1) członków zwyczajnych, zgodnie z art. 3 ustawy Prawo o stowarzyszeniach mogą być to:

a) osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych,

b) małoletni w wieku 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego

2) członków wspierających, których zasady przyjmowania określone są w §10 ust 3.

§10.

Przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia następuje zgodnie z niżej określonymi warunkami:
l. Przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia wymaga aby osoba ubiegającą się o członkostwo posiadała pisemne poparcie dwóch członków Stowarzyszenia oraz spełniła przynajmniej jeden z poniższych warunków:
a) posiada ukończony kurs zoopsychologa, lub odpowiednie wykształcenie w tej specjalności

b) jest uczniem, nauczycielem,  pracownikiem lub właścicielem szkoły lub placówki kształcącej w zawodzie zoopsychologa


2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

3. Członków wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

4. Uchwałę o przyjęciu na członka zwyczajnego podejmuje Zarząd. Od decyzji przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków.

5. Warunkiem przyjęcia członka jest złożenie deklaracji członkowskiej i uiszczenie obowiązujących opłat członkowskich.

§11

1. Członek zwyczajny ma prawo do:

1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia z zastrzeżeniem art. 3 ustawy Prawo o stowarzyszeniach,

2) zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia,

3) uczestniczenia w walnych zebraniach członków Stowarzyszenia,

4) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków,

5) korzystania ze wszystkich świadczeń Stowarzyszenia oraz uczestniczenia w imprezach i szkoleniach organizowanych przez Stowarzyszenie na zasadach określonych przez Zarząd Stowarzyszenia,

6) używać znaku logo Stowarzyszenia przy reklamowaniu swojej działalności oraz nosić odznakę Stowarzyszenia.
 §12
1. Obowiązki członka Stowarzyszenia
a) przestrzeganie postanowień statutu, stosowanie się do uchwał władz Stowarzyszenia i wprowadzanie ich w życie
b) branie czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia
c) regularne płacenie składek członkowskich i wywiązywanie się z przyjętych na siebie obowiązków
d) przestrzeganie standardów zawodowych i norm etyki zawodowej
§13

1. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w § 11 ust. 1

1) Członek wspierający ma prawo brać udział - z głosem doradczym - w statutowych władzach Stowarzyszenia.

2) Członek wspierający posiada obowiązki określone w § 12 ust. 1

 

§14
l. Członkostwo ustaje z chwilą :
-dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego pisemnie do Zarządu
-skreślenia z listy członków z powodu niepłacenia składek przez okres 12 m.-cy
-wykluczenia ze Stowarzyszenia z chwilą niespełniania warunku zawartego w §10 pkt 1

- śmierci członka
2. W przypadku ponownego ubiegania się o członkostwo stosuje się tryb określony §10.
§15
W razie naruszenia przez członka postanowień statutu, Zarząd Stowarzyszenia, po przeprowadzeniu stosownego postępowania wyjaśniającego, może udzielić członkowi upomnienia, nagany lub wykluczyć go ze Stowarzyszenia. Od postanowień Zarządu przysługuje członkowi prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków.

IV. Władze Stowarzyszenia

§ 16
l. Władzami Stowarzyszenia są: Walne Zebranie Członków,  Zarząd Stowarzyszenia,  Komisja Rewizyjna, Komisja Etyki Zawodowej
2. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 3 lata, ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym zwykłą ilością głosów.
3. Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby członków. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

§17
Walne Zebranie Członków jest najwyższa władza Stowarzyszenia które
1) ustala wytyczne programowe i plany działania
2) wybiera przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia, Zarząd, Komisję Rewizyjną Komisję Etyki Zawodowej
3) uchwala regulamin wyborów
4) przyjmuje sprawozdania Zarządu, Komisji Etyki Zawodowej, Komisji Rewizyjnej. Udziela absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
5) podejmuje uchwały w sprawach statutu, jego zmian i rozwiązania stowarzyszenia
6) podejmuje uchwały w sprawach wniesionych pod obrady
7) uchwala regulamin działania Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Etyki Zawodowej
8) ustala wysokość składek członkowskich
9) rozpatruje odwołanie w sprawach członkowskich,
10) uchwala wzór znaczka stowarzyszeniowego
11) uzupełnia skład Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Etyki Zawodowej - w przypadku zaistnienia takiej konieczności.

§18
1. Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia przynajmniej raz w roku. O terminie walnego zebrania Zarząd zawiadamia członków na piśmie przynajmniej 14 dni przed terminem zebrania.
2 Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają przy obecności
a) w terminie zgodnie z §16 pkt. 3
b) w drugim terminie wyznaczonym w tym samym dniu i godzinę później od pierwszego terminu bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

§ 19

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszeniu w trakcie kadencji, do stanu liczebności minimalnej uzupełnienie składu, organ ten przeprowadza na zasadach kooptacji. Liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć połowy składu pochodzącego z wyboru. Na najbliższym Walnym Zebraniu Członków lub w przypadku władz oddziału na Walnym Zebraniu Członków Oddziału wybór nowych członków musi zostać zatwierdzony.

§20
1. Zarząd jest naczelną władzą Stowarzyszeniu. Kieruje on całokształtem

działalności Stowarzyszeniu, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.

2. Wszyscy członkowie Zarządu mogą reprezentować Stowarzyszenie samodzielnie.

3. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5 członków (przewodniczącego, 2 wiceprzewodniczących, sekretarza i skarbnika). Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia wybiera Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym. Do wyboru niezbędnym jest otrzymanie zwykłej większości głosów.

§21
Do obowiązków Zarządu Stowarzyszenia należy:
a) realizowanie działalności stowarzyszenia
b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków
c) opracowywanie preliminarzy budżetowych, planu działalności, sprawozdań i wniosków
d) gospodarowanie funduszami i majątkiem Stowarzyszenia
e) reprezentowanie stowarzyszenia wobec wszelkich władz i urzędów
f) zwoływanie Walnego Zebrania Członków
g) wybór 2 wiceprzewodniczących, sekretarza i skarbnika
h) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich

§22
Do realizacji zadań wyszczególnionych w §21 Zarząd może w miarę potrzeb powoływać na określony czas zespoły robocze.

§23
Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał.

§24
Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków. Wyłania ona spośród siebie Przewodniczącego, który ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§25
Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Stowarzyszenia. Zakres działania Komisji Rewizyjnej obejmuje:
a) kontrolę działalności Stowarzyszenia
b) kontrolę gospodarki finansowej i majątkowej Stowarzyszenia
c) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków i stawianie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia
d) występowanie do Zarządu Stowarzyszenia z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania lub posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia.

§26
l. Komisja Etyki Zawodowej składa się z 5 członków spośród których wyłania się każdorazowo 3 członków do pracy w tej komisji. Sposób wyboru określa regulamin działania ww. komisji. Członkiem komisji nie może być członek Zarządu Stowarzyszenia, a także osoba będąca członkiem tej komisji, której postępowanie podlega pracom tej komisji.
2. Sprawy do Komisji Etyki Zawodowej wnoszone są przez Zarząd Stowarzyszenia:

- na pisemny wniosek członka Stowarzyszenia skierowany do Zarządu lub

- z własnej inicjatywy Zarządu
3. Praca Komisji opiera się na możliwych do uzyskania informacjach źródłowych, wyjaśnieniach osoby, której postępowanie jest oceniane oraz innych udokumentowanych źródłach informacji.
4. Wynikiem prac Komisji Etyki Zawodowej powinno być :

- niezwłoczne przygotowanie pisemnych materiałów związanych z domniemanym nieprzestrzeganiem norm etyki zawodowej przez członka lub kandydata na członka Stowarzyszenia i przekazanie tych materiałów do Zarządu, który zobowiązany jest wnieść te materiały do porządku obrad najbliższego zebrania, o ile te materiały zostaną mu przekazane przynajmniej 14 dni przed zebraniem i nie będą zawierały, komentarzy godzących w dobre imię osoby, której postępowanie podlega ocenie

- przedstawienie na zebraniu członków treści opracowanych materiałów.
5. Opracowane przez Komisję materiały mogą jedynie zawierać ustalone przez nią fakty. Niedopuszczalny jest jakikolwiek komentarz godzący w dobre imię osoby, która posądzona jest o naruszenie norm etycznych i zawodowych.
6. Rozstrzygnięcie czy postępowanie członka Stowarzyszenia lub było nieetyczne lub związane z nieprzestrzeganiem norm zawodowych należy do Walnego Zebrania Członków i wymaga podjęcia uchwały kwalifikowana większością głosów wynoszącą 60% w głosowaniu tajnym.
7. O ile podjęta zostanie uchwała uznająca, że postępowanie w.w. osoby było związane z nieprzestrzeganiem norm zawodowych i etycznych, Zarząd Stowarzyszenia w stosunku do  członka Stowarzyszenia może udzielić jednej z kar wymienionych w §15 statutu, względnie proponuje nie udzielenie przez określony okres czasu danej osobie rekomendacji, o której mowa w §7 pkt. f statutu,

8. Od uchwały Zarządu udzielającej członkowi Stowarzyszenia kary przysługuje mu odwołanie do Walnego Zebrania Członków, które powinno być wniesione do Zarządu w terminie 14 dni od daty otrzymania uchwały Zarządu. Uchwała Walnego Zebrania Członków w sprawach odwoławczych z tytułu nałożenia kar etycznych i zawodowych podejmowana jest kwalifikowaną większością głosów wynoszącą 60% w głosowaniu tajnym. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna. 

9. Osoba, której postępowanie podlegało ocenie ma prawo przed podjęciem uchwał przez Walne Zebranie Członków do:
-udzielenia wyjaśnień osobiście lub
-udzielenia wyjaśnień przez osobę ją reprezentującą, będącą członkiem Stowarzyszenia i która wyraziła zgodę na jej reprezentowanie.

V. Fundusz i majątek Stowarzyszenia

§27
Fundusze Stowarzyszenia składają się z :
a) wpływów ze składek członkowskich
b) darowizn i zapisów
c) wpływów z działalności statutowej i gospodarczej

§28
Stowarzyszenie jako osoba prawna może posiadać majątek ruchomy i nieruchomy.

§29
 

Przy zawieraniu umów, udzielaniu pełnomocnictw, zleceniach i składaniu oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie i złożenie podpisu przez dwóch członków Zarządu - przewodniczącego bądź wiceprzewodniczącego oraz skarbnika.

VI. Sekretariat Stowarzyszenia

§30
Zarząd Stowarzyszenia w miarę potrzeby i w ramach posiadanych środków może zatrudnić płatny fachowy personel pomocniczy.

VII. Zmiany statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§31
a) Zmiana statutu Polskiego Stowarzyszenia Zoopsychologów może nastąpić na mocy uchwały zwyczajnego względnie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, podjętej kwalifikowaną większością 2/3 głosów obecnych uprawnionych członków.

b) Rozwiązanie Polskiego Stowarzyszenia Zoopsychologów może nastąpić na mocy uchwały zwyczajnego względnie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, podjętej bezwzględna ilością głosów przy obecności co najmniej 2/3 liczby uprawnionych członków. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

§32
Sprawy zmiany statutu i rozwiązania Stowarzyszenia musza być umieszczone w proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania Członków.

§33
Statut uchwalony został przez Założycieli Stowarzyszenia na zebraniu w dniu 5 listopada 2006r..

tekst jednolity ze zmianami z dnia 25 stycznia 2007r